• ഫോൺ: + 86-311-80696188
 • ഇ-മെയിൽ: daniel@world-starter.com
  • സ്ംസ്൦൧
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩
  • സ്ംസ്൦൪
  • സ്ംസ്൦൫
  • സ്ംസ്൦൬
  • സ്ംസ്൦൭

  Deutz എന്ഗിനെ൦൧൧൮൧൧൦൧, 0001231006, 0-001-231-006, 19724 പുതിയ സ്റ്റാർട്ടർ

 • യൂണിറ്റ് വില: ഡോളർ 55-85 / ഭാഗം / ഭാഗങ്ങൾ
 • പേയ്മെന്റ് ടൈപ്പ്: ടി / ടി, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ
 • ഇന്ചൊതെര്മ്: കമന്റൊക്കെ, സി.എഫ്, CIF
 • കുറഞ്ഞത്. ഓർഡർ: 10 ഭാഗം / ഭാഗങ്ങൾ
 • ഡെലിവറി സമയം: 2 ദിവസം
 • പോർട്ട്: ഷാങ്ഹായ്, ക്സിന്ഗന്ഗ്
 • ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം

  ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

  അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
  ------------------------------------------------ --------------------

  മോഡൽ ഇല്ല .: 0001231006
  ഡ്രൈവിംഗ് തരം: മറ്റുള്ളവ
  നിയന്ത്രണ സിസ്റ്റം: മറ്റു
  ഡിസി ഫോം: സാധാരണ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ
  ബ്രാൻഡ്: ബൊയ
  അപ്ലിക്കേഷൻ: Deutz
  ഒഇഎം: 01181101
  വോൾട്ടേജ്: ൨൪വ്
  പവർ: ൪.൦ക്വ്
  പല്ല്: ൧൧ത്

  അധിക വിവരങ്ങൾ

  ------------------------------------------------ --------------------

  പാക്കേജിംഗ്: ന്യൂട്രൽ പെട്ടി ബോക്സ്
  പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി: മികച്ച നിലവാരവും
  ബ്രാൻഡ്: ബൊയ
  ഗതാഗതം: മഹാസമുദ്രം, ലാൻഡ്, എയർ
  ഉത്ഭവ സ്ഥലം: ചൈന (മെയിൻലാൻഡ്)
  വിതരണ കഴിവ്: 2000
  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ISO9001
  എച്ച്.എസ് കോഡ്: 8511409900
  പോർട്ട്: ഷാങ്ഹായ്, നിങ്ബോ, ക്സിന്ഗന്ഗ്


  ഉൽപ്പന്ന വിവരണം

  Deutz എന്ഗിനെ൦൧൧൮൧൧൦൧, 0001231006, 0-001-231-006, 19724 പുതിയ സ്റ്റാർട്ടർ

  മാറ്റി:

  ബോഷ്

  0001231006,0001368077,0986017270,1727

  ഖ്ദ്

  01177442,01178671,01181101,1177442,1178671,1181101

  ലൂക്കാസ്

  ല്ര്സ്൦൧൯൪൭, ല്ര്സ്൧൯൪൭

  അപ്ലിക്കേഷനുകൾ:

  വരുത്തിയേക്കാവുന്ന

  തരം

  മോഡൽ

  വർഷം

  എഞ്ചിൻ

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1989

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1989

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1989

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1990

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1990

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1990

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1991

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1991

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1991

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1992

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1992

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1992

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1993

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1993

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1993

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1994

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1994

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  1994

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  Deutz

  എഞ്ചിനുകൾ - മറൈൻ

  വിവിധ മോഡലുകൾ

  89-ന്

  ബ്ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1989

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1989

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1989

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1990

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1990

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1990

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1991

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1991

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1991

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1992

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1992

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1992

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1993

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1993

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1993

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1994

  ഫ്൨ല്൧൦൧൧ (൧.൪ല് - ൧൩൬൬ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1994

  ഫ്൩ല്൧൦൧൧ (൨.൦ല് - ൨൦൪൯ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  1994

  ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

  ഖ്ദ്

  വിവിധ ഉപകരണം

  എഞ്ചിനുകൾ

  89-ന്

  ബ്ഫ്൪ല്൧൦൧൧ (൨.൭൧ല് - ൨൭൩൨ച്ച്)

   


 • മുമ്പത്തെ:
 • അടുത്തത്:

 • 
  ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!